คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนูร์ฮายาตี ยูมะโซ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเราะห์มัน สะมะแอ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนูรฮีดายู ดินนาวา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมัสลีนา สารสีนา
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าวิชาการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรุสลัน มะยูโซ๊ะ
ตำแหน่ง : อนุกรรมการฝ่ายวิชาการคนที่1
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงซาณีญะห์ กาเจ
ตำแหน่ง : อนุกรรมการฝ่ายวิชาการคนที่2
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสาดาม มาดารู
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอีรฟาน ยูโซ๊ะ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายมูฮัมหมัดฮากีมี เจ๊ะมะแอ
ตำแหน่ง : อนุกรรมการฝ่ายระเบียบวินัยคนที่ 1
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภกิจ มามะ
ตำแหน่ง : อนุกรรมการฝ่ายระเบียบวินัยคนที่ 2
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายมูฮัมหมัดมาสือลัง อาแว
ตำแหน่ง : อนุกรรมการฝ่ายระเบียบวินัยคนที่ 3
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : นายโญฮารี มะนุ๊
ตำแหน่ง : อนุกรรมการฝ่ายระเบียบวินัยคนที่ 4
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายมูหามัดราฟิก สาเม๊าะ
ตำแหน่ง : อนุกรรมการฝ่ายระเบียบวินัยคนที่ 5
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฟูดัยลา มิง
ตำแหน่ง : อนุกรรมการฝ่ายระเบียบวินัยคนที่ 6
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กวรรณอนิชา เต็งปะราแม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนูร์ฟาดีละห์ แกมะ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมารีซา ยา
ตำแหน่ง : อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายมูฮำหมัดเจฟรี อาแซ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬาและสาธารณสุข
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายมูหามัดฮากีมิน กาเซ็ง
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายกีฬาและสาธารณสุข
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรพีภัทร อามิ
ตำแหน่ง : อนุกรรมการฝ่ายกีฬาและสาธารณสุข
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอานัฟ อาบูดาโอ๊ะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายไฟศอน อุมา
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอากิฟ สือแมนะห์
ตำแหน่ง : อนุกรรมการฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรมคนที่ 1
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงโนร์ฮาซีกีน สะมะแอ
ตำแหน่ง : อนุกรรมการฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรมคนที่ 2
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟวัน ตันยีนายู
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอีรฟาน แลบา
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรุสดี มามะ
ตำแหน่ง : อนุกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อมคนที่ 1
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายมูฮัมหมัดฝารีซี อุมา
ตำแหน่ง : อนุกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อมคนที่ 2
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสวณีย์ อีซอ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรุสมีมี สือนิ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรอซีนี บือซา
ตำแหน่ง : อนุกรรมการฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนูรนารี อีซอ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสูลฟา บินอายุ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนาตาซา มะโซ๊ะ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอาซียะห์ รอนิ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.1