คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายมูฮัมหมัดคาราฟี เจ๊ะเย๊ะ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแวอาซูรา บากา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนและหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายอับดุลเลาะ เจ๊ะอามะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงโนร์ฮาซีลา หะยีเปาะสา
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายซาฮารูเด็ง สะแลแม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายมูฮำหมัดรีสกี ดีติ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนูรฮุสนีนา สือนิ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนูรฟาตีฮ๊ะฮ ตาเย๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายมะอันวา ดินนาวา
ตำแหน่ง : หัวฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโนร์อัยนี อาแว
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนูรูซาฮีรา ดอเล๊าะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายเจ๊ะยูโซ๊ะ สะมะแอ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารวัตร
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนูรลีซา นอเรอเอ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายสารวัตร
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายมูฮัมหมัดอัสรี อูมา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายสารวัตร
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายไฟรุส บินยูโซ๊ะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุจิรา สะแลแม
ตำแหน่ง : รองหน้าฝ่ายการเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายเจ๊ะอัสหมาน หมิเจ๊ะนา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายการเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงโนร์ฮาซีมา หะยีเปาะสา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายฮาซิม วิริยสกุล
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนูรูอานิส ดอเล๊าะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรีสาวาตี อาแว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่่ายความสะอาด
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหยิงนูรีฮา แกมะ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายความสะอาด
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายฮัสฮา ประอุง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายความสะอาด
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายกามารูเด็ง สะและแม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายความสะอาด
ระดับชั้น : ม.3