คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ สะแลแม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเจ๊ะรอฮิง นอรอเอ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ศรีรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายมาหามะเซ็งซูเฮง ตาเล๊ะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางดาราวัลย์ ปั้นบูรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางปิยนุช บุตรรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทน อปท.
ชื่อ-นามสกุล : นายสือดี เต็งปะราแม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสาและ นอรอเอ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายยะฟัต สุริวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมะรอยิ๊ มามะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมะนาเซ บินอาแว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเรณู นาแว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมามะโนรี สาเม๊าะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : นายมามะโนรี สาเม๊าะ
ชื่อ-นามสกุล : นายปักรูเด็น มิง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทินกร ชาแท่น
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223