กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรัตติยา เทพวารินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0898774044
อีเมล์ : rattiya488@gmail.com

นางนงลักษณ์ ไชยรัตน์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0980389630
อีเมล์ : nongluk39@gmail.com

นางสาวชนม์นิภา ศรีดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0883965466
อีเมล์ : chigifao2@gmail.com