กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรัตติยา เทพวารินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0898774044
อีเมล์ : rattiya488@gmail.com

นางนงลักษณ์ ไชยรัตน์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0980389630
อีเมล์ : nongluk39@gmail.com

นางสาวปรานี อาดัม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 092-4233387
อีเมล์ : anakkelantan800@gmail.com