กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัตติยา เทพวารินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางนงลักษณ์ ไชยรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวปรานี อาดัม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2