กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพรพิไล ยอดรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางอรนงค์ ปานเนียม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายบรรเทิง จันทพงค์
ครู คศ.2