กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมบูรณ์ ศรีรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2