กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมบูรณ์ ศรีรัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0895929811
อีเมล์ : somboon9811@gmail.com