กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอาระยา อินน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอานีตา ตาเล๊ะ
ครู คศ.2

นางสาวคอลีเป๊าะ อาบู
ครูผู้ช่วย