กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเฉลา ทองผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายอัษฎาวุธ ไชยคง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวฟีรดาว นิดิง
ครูผู้ช่วย