กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอัษฎาวุธ ไชยคง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0817671828
อีเมล์ : pam.245@hotmail.com

นางสาวฟีรดาว นิดิง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0828210748
อีเมล์ : firdao5162@gmail.com

นางสาวฮัสมีรา สตอปอ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0843000423
อีเมล์ : husmira1995@gmail.com