ปฐมวัย

นางชื่นจิต บัวแดง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวปราณี ศรีมิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางอรนุช เสาะสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2