ปฐมวัย

นางชื่นจิต บัวแดง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวจีรนันท์ เจ๊ะโก๊ะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวปราณี ศรีมิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางอรนุช เสาะสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2