การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชุมและรายผลการดำเนินของปีการศึกษาที่ผ่านมาและนำเสนอแผนปฏิบัติงานของปีการศึกษาป
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียนนำอ่านคำปฏิญญาณตน โดยให้การยึดมั่นในอุดมการณ์และจรรยาบรรณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาศิษย
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของปีการศึกษาที่ผ่านมาพร้อมเสนอแนวทาง
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63