การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชุมสภาสันติสุขตำบล
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 65
การประชุมผู้ปกครอง 1/2564
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 64
การประชุมคณะกรรมสถานศึกษาเพื่อพิจารณาทุนนักเรียนยากจน
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 64
การประชุมผู้ปกครอง 2/2563
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชุมและรายผลการดำเนินของปีการศึกษาที่ผ่านมาและนำเสนอแผนปฏิบัติงานของปีการศึกษาป
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียนนำอ่านคำปฏิญญาณตน โดยให้การยึดมั่นในอุดมการณ์และจรรยาบรรณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาศิษย
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของปีการศึกษาที่ผ่านมาพร้อมเสนอแนวทาง
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63