การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ผู้บริหารโรงเรียนรายงานผลและรับการนิเทศการดำเนินงานจากเขตพื้นที่
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 64
ผู้บริหารโรงเรียนร่วมให้กำลังใจและส่งครูที่ได้รับการย้าย
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 64
ผู้บริหารโรงเรียนร่วมประชุมกับคณะกรรมสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 64
ผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี 2/2563
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 64
รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรอาชีพ
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมประชุมผู้ปกครองเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของปีการศึกษาที่ผ่านมาพร้อมเสนอแนวทาง
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบรางวัลแก่นักเรียนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่เรียนดีที่หนึ่งของห้อง
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนไปเยี่ยมบ้านเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนท
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชุมและรายผลการดำเนินของปีการศึกษาที่ผ่านมาและนำเสนอแผนปฏิบัติงานของปีการศึกษาป
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียนนำอ่านคำปฏิญญาณตน โดยให้การยึดมั่นในอุดมการณ์และจรรยาบรรณวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาศิษย
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63
นิเทศการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63
คณะจาก สส.อมาติดตามเพื่อประเมินความการจัดการเรียนการสอนในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด19
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63
คณะกรรมมาประเมินการปฎิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียน
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 63