ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล ทองชาติ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507-2519
ชื่อ-นามสกุล : นายเรือง ทองคุปต์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายชม มณ๊แสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนชญ์ พันธ์ฤกษ์วิทยา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสาโรจน์ ผิวพรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสาโรจน์ ผิวพรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายพล สุกใส
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายพล สุกใส
ตำแหน่ง : ผุู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญประสิทธิ์ ยอดคง
ตำแหน่ง : ครู ระดับ คศ.2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายอดินันท์ อาสาวะ
ตำแหน่ง : ครู ระดับ คศ.2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสงวน อินทร์รักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายทินกร ชาแท่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2564
ชื่อ-นามสกุล : นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564-ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0935841431
อีเมล์ : mhd.salamtale@gmail.com