ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 2 27 15 42 2
อนุบาล 3 21 16 36 2
รวมอนุบาล 48 31 79 4
ประถมศึกษาที่ 1 18 34 52 2
ประถมศึกษาที่ 2 22 26 48 2
ประถมศึกษาที่ 3 33 20 53 2
ประถมศึกษาที่ 4 23 25 48 2
ประถมศึกษาที่ 5 23 20 43 2
ประถมศึกษาที่ 6 23 24 47 2
รวมประถม 142 149 291 12
มัธยมศึกษาปีที่ 1 19 12 31 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 19 35 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 13 20 1
รวมมัธยม 42 44 86 3
รวมทั้งหมด 232 224 456 19

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 2 25 15 40 2
อนุบาล 3 19 33 52 2
รวมอนุบาล 44 48 92 4
ประถมศึกษาที่ 1 22 27 49 2
ประถมศึกษาที่ 2 32 21 53 2
ประถมศึกษาที่ 3 26 27 53 2
ประถมศึกษาที่ 4 24 20 44 2
ประถมศึกษาที่ 5 23 24 47 2
ประถมศึกษาที่ 6 28 17 45 2
รวมประถม 155 136 291 12
มัธยมศึกษาปีที่ 1 18 20 38 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 14 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 12 24 1
รวมมัธยม 37 46 83 3
รวมทั้งหมด 236 230 466 19