พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

 1. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (มฐ.1 (1))
 2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ความเป็นพลเมืองที่ดี มีความเป็นไทย มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ มีสุขภาวะที่ดี และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มฐ.1 (2))
 3. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้ตามาตรฐานวิชาชีพ (มฐ.2 (1,3,4)) (มฐ.3 (1,3,4))
 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ (มฐ.2 (5,6)) (มฐ.3 (2))
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นที่ยอมรับชองชุมชนสังคม และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


 
เป้าประสงค์

 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเพิ่มสูงขึ้นและมีทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 (มฐ.1 (1))
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองที่ดี มีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ มีสุขภาวะที่ดี และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มฐ.1 (2))
 3. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรเสริม กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มฐ.2 (1,3)) (มฐ.3 (1,3,4))
 4. ครูเป็นครูยุคใหม่ที่มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้ตามาตรฐานวิชาชีพ (มฐ.2 (4))
 5. สถานศึกษามีโครงสร้างพื้นฐาน มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ (มฐ.2 (5,6)) (มฐ.3 (2))
 6. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (มฐ.2 (2)) (มฐ.3 (5))