พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

          ๑.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานควบคู่กับการพัฒนา
               คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน (มฐ.๑)

          ๒.  ส่งเสริมบุคลากรพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ  (มฐ.๒, ๓)

          ๓.  จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้  (มฐ.๒) 

          ๔.  บริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและน้อมนำหลักปรัชญาของ
                เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการจัดการศึกษา (มฐ.๒)   

          ๕.   จัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม (มฐ.๒) 

           

เป้าประสงค์

          ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม
               จริยธรรม

          ๒. บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

          ๓. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

          ๔. โรงเรียนมีการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและน้อมนำหลักปรัชญา
               ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา

          ๕. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา