พันธกิจ / เป้าหมาย / กลยุทธ์
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
  2. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  4. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  ตลอดจนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมการจัดการเรียนรู้


 
เป้าประสงค์

  1. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสารถ และเป็นครูมืออาชีพ
  3. บุคลากรในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้ อย่างมีความสุข ภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
  4. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
  5. ชุมชน  องค์กร มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้

 

กลยุทธ์
กลยุทธ์
 
          ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างครูมืออาชีพ
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระดมสรรพกำลัง สร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งอันเกิดจาการมีส่วนร่วมของชุมชน