วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

           “มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง มีความเป็นไทย พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21”

 

ปรัชญาของโรงเรียน

            จัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาความคิด  สู่ชีวิตคุณภาพ

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

            สะอาด น่าอยู่ รู้หน้าที่ มีความรู้  คู่คุณธรรม

 

อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน

            ความรู้  คู่คุณธรรม

 

เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน

            ใฝ่รู้  ใฝ่ดี