วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 จัดการศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ มีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้


ปรัชญาของโรงเรียน

            จัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาความคิด  สู่ชีวิตคุณภาพ

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

            สะอาด น่าอยู่ รู้หน้าที่ มีความรู้  คู่คุณธรรม

 

อัตลักษณ์ประจำโรงเรียน

            ความรู้  คู่คุณธรรม

 

เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน

            ใฝ่รู้  ใฝ่ดี