ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ ๒๒๓โดยย่อ

             ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ ๒๒๓ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ ๒๒๓ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต ๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษา    ปีที่ ๓  มีเนื้อที่  ๖  ไร่ ๒๑ ตารางวา   ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่   ๑๒    ถนนสายตากใบ  –  สุไหงโก-ลก    ห่างจากที่ว่าการอำเภอตากใบประมาณ    ๑๔   กิโลเมตร  ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑๐   เมษายน   ๒๕๐๗    และเปิดสอนนักเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่   ๒๓    กรกฎาคม   ๒๕๐๗    ผู้คิดริเริ่มก่อตั้งคือ  นายเจ๊ะอาแซ  สะแลแม   ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น  มีนักเรียน ๗๖ คน  มีครู ๑ คน คือนายกลม  ทองชาติ   และดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่คนแรก  โดยมีอาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว ขนาด กว้าง  ๖  เมตร ยาว ๙ เมตร หลังคามุงสังกะสี ฝาส่วนล่างทำด้วยไม้ไผ่ส่วนบน กั้นด้วยตาข่าย พื้นห้องเรียนเป็นพื้นดิน ซึ่งราษฎรเสียสละทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง เป็นเงิน  ๔,๐๐๐   บาท  และมอบให้เป็นสมบัติของทางราชการ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๐๗

            วันที่  ๑   กรกฎาคม  ๒๕๑๒  ได้รับงบประมาณเป็นเงิน  ๑๔๐,๐๐๐  บาท  จากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ ป ๑ ก จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน  และได้เปิดสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ มีนักเรียน ๑๓๐ คน  ครู  ๕  คน

            วันที่  ๑๘  กรกฎาคม   ๒๕๑๙   นายเรือง  ทองคุปต์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ซึ่งมีครูทั้งหมด  ๕  คน  นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น  ๑๘๕  คน

            วันที่  ๒๔   ตุลาคม  ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณสมทบจากมูลนิธิมิตรภาพการศึกษาไทย - อเมริกัน เป็นเงิน  ๖๒๕,๐๐๐  บาท ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป ๐๑๗ จำนวน ๑ หลัง ๕  ห้องเรียนและเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณ   ๑๖๐,๐๐๐  บาท ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง ๔  ห้องเรียน  

            วันที่  ๑๑  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณ   ๑๒๐,๐๐๐  บาท สร้างโรงฝึกงาน  ขนาด  ๐๗.๐๐´ ๑๗.๕๐  เมตร  จำนวน  ๑  หลัง

            วันที่ ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๘  นายชม  มณีแสง  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนนายเรือง  ทองคุปต์ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านปูยู

            ปีการศึกษา  ๒๕๓๕  โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส  จำนวน  ๑๐,๐๐๐   บาท  เพื่อปรับปรุง  รั้ว  ห้องสมุด

            ปีการศึกษา  ๒๕๓๕  โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งแรกมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๑ คน

            ปีการศึกษา  ๒๕๓๗  นายมาโนชญ์  พันธ์พฤกษ์วิทยา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน นายชม   มณีแสง  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง

            ปีการศึกษา  ๒๕๔๐    นายสาโรจน์    ผิวพรรณ    ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายมาโนชญ์  พันธ์พฤกษ์วิทยา  ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนบ้านลาแล

            ปีการศึกษา  ๒๕๔๒  นายสาโรจน์  ผิวพรรณ  ได้รับการปรับปรุงตำแหน่งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

            ปีการศึกษา   ๒๕๔๓  นายพล  สุกใส  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายสาโรจน์ ผิวพรรณ    ที่เกษียณอายุราชการ

            ปีการศึกษา    ๒๕๔๗    นายพล  สุกใส    ได้รับการปรับปรุงตำแหน่งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

            ปีการศึกษา ๒๕๔๗   นายธวัช   แสงสุวรรณ   ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทนนายพล สุกใส  ลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

            ปีการศึกษา๒๕๕๓ นายธวัช   แสงสุวรรณ  ไปช่วยราชการในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร

            ปีการศึกษา ๒๕๕๓  นายบุญประสิทธิ์  ยอดคง  ตำแหน่งครู คศ.๒ โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่  ๒๒๓ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่  ๒๒๓

            วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖     นายบุญประสิทธิ์    ยอดคง  ตำแหน่งครู คศ.๒ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่  ๒๒๓ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่  ๒๒๓ ได้เกษียณราชการ

            วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๖ นายอดินันท์  อาสาวะ ตำแหน่งครู คศ.๒ โรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่  ๒๒๓ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่  ๒๒๓

            วันที่ ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   ดร.สงวน  อินทร์รักษ์  ย้ายจากโรงเรียนบ้านหัวคลอง ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ ๒๒๓

           และเมื่อวันที่ ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายทินกร  ชาแท่น  ย้ายมาจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรวัน ตำบลไพรวัน มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ ๒๒๓ จนถึงปัจจุบัน