ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 พ.ค. 63 นัดพบผู้ปกครอง
นัดพบผู้ปกครองเพื่อรับส่งใบงาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบาฯ ฝ่ายวิชาการ
18 พ.ค. 63 ถึง 19 พ.ค. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ฝ่ายบุคลากร
17 พ.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ DLTV พร้อม แจกใบงานให้นักเรียนไปเรียนที่บ้าน
ฝ่ายวิชาการ