ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มิ.ย. 64 ประชุมผู้ปกครองครั้งทีั่ 1 / 2564
ประชุมผู้ปกครองครั้งทีั่ 1 / 2564 ตามเวลาที่ประกาศในข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านโคกมือบาฯ ใส่แมส เว้นระยะห่าง บริหารงานทั่วไป (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
16 ก.ค. 63 เยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทำการคัดกรองนักเรียนยากจน
บ้านนักเรียนตามโซนที่ได้รับผิดชอบ กิจกรรมทุนนักเรียนยากจน/กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
15 ก.ค. 63 กิจกรรมเลือกตั้งสถานักเรียน
ชุดนักเรียนตามวันที่กำหนด ณ อาคารละหมาด โครงการส่งเสริมประชาธปไตยในโรงเรียน
31 พ.ค. 63 นัดพบผู้ปกครอง
นัดพบผู้ปกครองเพื่อรับส่งใบงาน
โรงเรียนบ้านโคกมือบาฯ ฝ่ายวิชาการ
18 พ.ค. 63 ถึง 19 พ.ค. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ฝ่ายบุคลากร
17 พ.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ DLTV พร้อม แจกใบงานให้นักเรียนไปเรียนที่บ้าน
ฝ่ายวิชาการ